1.1. У цих Правилах Програми лояльності АТ «АЛЬФА-БАНК» (далі — Правила програми лояльності / Правила) використовуються такі терміни та визначення:

Авторизаційне блокування — миттєве блокування на картковому рахунку коштів у розмірі проведеної клієнтом операції з використанням картки Банку.

Анулювання бонусів (анулювання) — процес, в результаті якого зменшується кількість бонусів на бонусному рахунку без отримання клієнтом заохочень з підстав, передбачених даними Правилами

Активна картка у Програмі Лояльності — стан картки, яка бере участь у Програмі та по якій можливе нарахування бонусів за здійснення операцій (транзакцій) карткою з покупки товарів чи послуг.

Банк — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Бонус — умовна одиниця, яка нараховується Банком Учаснику при здійсненні операцій з використанням картки/-ок (Додаток 1), і визначає обсяг прав учасника на отримання заохочень відповідно до Правил Програми.

Бонусний рахунок — обліковий запис учасника Програми Лояльності в системі Банку, що містить сукупність облікових та інформаційних даних про учасника, кількість нарахованих (отриманих) і / або списаних (використаних) учасником бонусів, а також про поточний бонусний баланс (залишок бонусів). Бонусний рахунок не є банківським рахунком. Бонуси, що нараховуються Банком за результатами операцій з дебетними/кредитними картками (відповідно до Додатку 1) одного учасника, емітованими Банком (включаючи картки, що випущено на ім'я третіх осіб), враховуються на одному бонусному рахунку.

Валюта операції — валюта, в якій здійснюється розрахункова операція.

Валюта рахунку — валюта, в якій відкрито Рахунок для відображення розрахункових операцій Держателя з використанням Картки, додаткових Карт.

Дебетна Картка — Платіжна Картка, емітована в установленому законодавством України порядку з застосуванням дебетної платіжної схеми.

Держатель картки — фізична особа (резидент / нерезидент) (відповідно до умов продукту) на чиє ім’я згідно з Договором БО відкрито Рахунок і випущена Банком Картка або Довірена особа Клієнта, яка на законних підставах використовує Картку (її реквізити) для ініціювання переказу коштів, здійснення інших операцій з її застосуванням (відповідно до умов продукту).

Договір банківського обслуговування (ДБО) — Договір про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «АЛЬФА-БАНК», що укладається між Банком та Клієнтом.

Додаткова картка — Платіжна Картка МПС Visa/MasterCard, НПС Простір, в т.ч. NFC Сім-картка/ Смарт-картка, що випускається Банком згідно з Договором БО за заявою Держателя на ім’я Довіреної особи та має спільний з Карткою Держателя Рахунок і платіжний ліміт. З моменту надання Банком згоди на випуск Додаткової Картки, шляхом вчинення відповідного напису на заяві про її випуск, заява вважається невід’ємною частиною Договору БО

Заохочення (винагорода) вид винагороди в Каталозі винагород в мобільному додатку «Альфа-мобайл», яку може обрати учасник Програми та яка є доступною учаснику на момент списання бонусів з бонусного рахунку.

Зловживання в Програмі — недобросовісні дії учасника, в тому числі дії, спрямовані на накопичення максимальної кількості бонусів на своєму бонусному рахунку без фактичного придбання товарів (повернення товарів у термін 14 днів) з метою особистого зловживання.

Картка — електронний платіжний засіб — міжнародна Платіжна Картка Visa чи MasterCard, випущена Банком Держателю, за допомогою якої Клієнт здійснює операції по Рахунку на умовах, визначених Договором, в тому числі за рахунок коштів, які надає Банк в рамках Відновлюваної кредитної лінії.

Каталог винагород — каталог Програми Лояльності в мобільному додатку «Альфа-Банк Україна» з переліком асортименту винагород (заохочень), які можуть бути отримані учасником виключно через мобільний додаток. В Каталозі винагород, Банк вказує, якій кількості бонусів відповідає кожна винагорода (Заохочення), доступна учаснику.

Клієнт — фізична особа, яка приєдналася до Договору БО.

Контакт центр «Альфа-Банк» — система програмних комплексів Банку, що дозволяє клієнту за допомогою телефонного каналу в автоматичному режимі і / або за участю оператора — працівника Банку дистанційно отримувати довідкову інформацію про банківські послуги, що надаються Банком в рамках банківського обслуговування, проводити операції, а також відключати / підключати послуги, передбачені Договором БО, повідомляти всю доступну для клієнта інформацію по Програмі Лояльності.

Курс НБУ — курс іноземної валюти по відношенню до гривні України, що встановлюється Національним Банком України.

Курс МПС — курс, який використовується міжнародними платіжними системами при конвертації суми валюти, в якій проведена операція клієнтом в валюту розрахунку.

Мобільний додаток «Альфа-Мобайл Україна»(далі — мобільний додаток) — програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях з підтримкою операційних систем iOS, Android і дозволяє учаснику переглядати інформацію по бонусному рахунку та здійснювати обмін бонусів на заохочення, повернення покупок у грошовому еквіваленті.

МСС-код — 4-значний номер, що класифікує вид діяльності торгової точки. МСС-код призначається автоматично банком, що надає торговому підприємству послугу еквайрингу.

Нарахування бонусів — процедура, в результаті якої відбувається збільшення кількості бонусів на бонусний рахунок учасника з підстав, передбачених у Правилах.

Операція (транзакція) — видаткова операція по оплаті товарів за допомогою картки в торгових точках по всьому світу, за винятком операцій, зазначених у Додатку 2, по яким нараховуються бонуси у відповідності до Правил та даного Порядку.

Основна картка — перша картка, випущена на ім'я клієнта до рахунку клієнта із зазначенням прізвища та імені її законного власника.

Правила Програми Лояльності — документ, що визначає умови і порядок участі клієнтів в Програмі Лояльності, розміщений у відкритому доступі у розділі Програми Лояльності в мобільному додатку та-/або на сайті Банку.

Програма лояльності Банку (далі — Програма) — бонусна програма, яка побудована на системі накопичення і використання бонусів. Програма реалізується під управлінням Банком та спрямована на зростання транзакційної активності та лояльності Учасників.

Рахунок — банківський рахунок Клієнта, відкритий Банком для проведення розрахункових операцій, в тому числі з використанням Картки, і / або реквізитів Картки, і / або інших Каналів дистанційного обслуговування.

Списання бонусів - процедура, в результаті якої відбувається зменшення кількості бонусів на бонусному рахунку учасника в зв'язку з отриманням учасником заохочень.

Учасник — Клієнт — держатель дебетної/ кредитної картки (відповідно до Додатку 1), який здійснює ними безготівкові розрахунки.

Фінансове списання — безготівковий розрахунок (транзакція), що підтверджується Міжнародною Платіжною Системою

2.1. Програма лояльності Банку «Cash'U CLUB» (далі – Програма або Програма Лояльності) – бонусна програма, побудована на системі накопичення і використання бонусів за операції з використанням банківських карток (Додаток 1), що реалізується під управлінням Банку.

2.2. Підключення до Програми Лояльності автоматичне:

 • для існуючих клієнтів – з дати старту Програми;
 • для нових клієнтів – з дати відкриття Картки, згідно Додатку 1.

При відкритті /перевипуску картки, яка бере участь у Програмі Лояльності згідно Додатка 1, бонуси по Програмі Лояльності почнуть нараховуватись протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її активації.

2.3. Підписуючи Договір БО, а також реєструючись в мобільному додатку «Альфа-Мобайл Україна» Клієнт автоматично бере участь в Програмі та зобов'язується самостійно ознайомитися з умовами Програми.

2.4. Участь в Програмі означає повну згоду Учасника з Правилами.

2.5. Рішення Банку з усіх питань, пов'язаних з проведенням Програми, вважаються кінцевими.

2.6. В рамках Програми Банк нараховує Учасникам Програми Бонуси за проведені Операції з використанням всіх банківський Карток Клієнта, що зазначені в Додатку 1 (за винятком операцій, зазначених у п. 3.7 Правил).

2.7. В рамках Програми Учасникам доступні Заохочення, які можуть бути отримані відповідно до Правил.

2.8. Отримання Заохочення можливо тільки за умови проходження процедури реєстрації в мобільному додатку «Альфа Мобайл».

2.9. Бонуси нараховуються на бонусному рахунку Учасника пропорційно вартості операцій / покупок, здійснених Учасником, згідно Додатку 1 до Правил.

У разі закінчення терміну дії Картки, перевипуску Карти або дострокового закриття Карти нараховані Бонуси зберігаються до моменту, що зазначені в розділі 6 даних Правил.

2.10. У Програмі беруть участь Учасники, які є Держателями Основних і Додаткових Карт, що приймають участь у Програмі. При цьому Бонуси за Операції по Додатковій Карті нараховуються на Бонусний Рахунок Держателя Основної Карти.

2.11. Учасник може отримувати інформацію про Акції та зміни у Програмі Лояльності одним із таких способів:

 • у мобільному додатку «Альфа Мобайл»;
 • шляхом отримання SMS- повідомлень, Viber повідомлень, пуш- повідомлень, а також повідомлень, які направляються на адресу електронної пошти від Банку або іншими способами каналів комунікації з Учасником,
 • шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Програми https://cashuclub.com.ua/.

2.12. Банк і Учасник розуміють і погоджуються, що участь в Програмі будь-якого Учасника Програми припиняється, а бонуси анулюються в наступних випадках:

 • Учасник Програми не дотримується Правил;
 • Учасник Програми допускає Зловживання Правилами, в тому числі здійснює дії, які на власний розсуд Банку являються шахрайськими, обманом і т.п., які спричинили або можуть спричинити втрату ділової репутації Банку, виникнення будь-яких збитків і / або шкоди у Банку, Партнерів та / або інших Учасників Програми;
 • у зв'язку зі смертю Учасника Програми та в зв'язку з визнанням його безвісно відсутнім або оголошенням померлим;
 • в разі виявлення Банком операцій Учасника, що містять відповідно до нормативних документів НБУ ознаки фіктивності. При цьому Банк направляє відповідне повідомлення Учаснику про припинення участі в Програмі за допомогою будь-якого каналу зв’язку.

2.13. Учасник Програми не має права передавати і / або будь-яким іншим чином поступатися своїми правами, пов'язаними з участю в Програмі, третій особі (особам).

2.14. Учасник зобов'язаний:

 • знати і дотримуватися Правил;
 • зберігати документи, що підтверджують оплату товарів/ послуг з використанням Картки, і згоден надавати їх в Банк протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання вимоги для підтвердження дійсності здійснення розрахункових операцій по Картці (Картах) або для врегулювання спірних ситуацій щодо списання та / або нарахування Бонусів;
 • самостійно контролювати стан свого Бонусного рахунку;
 • надавати діючі і достовірні дані під час Реєстрації в мобільному додатку «Альфа Мобайл» для участі в Програмі;
 • не розголошувати інформацію про паролі / облікові дані будь-які іншій особі;
 • негайно повідомити Банк про втрату Карти і / або її використання (у тому числі в разі підозр про можливість виникнення подібних ситуацій) без згоди Учасника, з метою призупинення здійснення операцій з використанням Картки;

2.15. Банк може вносити зміни або оновлювати будь-які положення цих Правил. Повідомлення про зміни будуть розміщені на сайті Програми, у мобільному додатку «Альфа Мобайл» або надіслані за допомогою смс-повідомлення, viber-повідомлення або електронною поштою.

2.16. Якщо Учасник має відповідні пільги, то додатковий дохід у вигляді фінансової винагороди в Програмі Лояльності може привести до їх втрати. Учасник може відмовитись від участі в Програмі Лояльності звернувшись до Контакт центру.

2.17. Фінансові послуги АТ "Альфа-Банк" не можуть використовуватися для проведення операцій і / або здійснення дій:

 • заборонених / обмежених згідно із санкціями України на підставі Закону України «Про санкції»;
 • прямо або побічно пов'язаних з видами діяльності, забороненими / обмеженими у відповідності до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав (зокрема, Ради Безпеки ООН і її комітетів, ЄС, США і т.д.) і політики Банку;
 • пов'язані з проведенням операцій з / або на користь осіб, щодо яких застосовані міжнародні санкції відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав, політики Банку (далі — заборонені операції).

Відповідно до законодавства України, в своїй діяльності Банк дотримується санкцій України, введених на підставі Закону України «Про санкції» з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, і протидії терористичній діяльності.

Згідно міжнародно-правових зобов'язань України, Банк дотримується міжнародних санкцій ООН відповідно до рішень Ради Безпеки ООН і її комітетів. Політика Банку також передбачає обов'язкове дотримання санкцій, введених ЄС і США.

Використання послуг Банку з метою проведення заборонених операцій (по рахунках, переказах коштів без відкриття рахунку, використання власних або кредитних коштів Банку, для прямого або побічного фінансування таких операцій) є підставою для відмови в обслуговуванні клієнта, закриття рахунку або відмови в проведенні операції, надання кредиту, настання інших наслідків, передбачених законодавством України або укладеними договорами.

2.18. Обмеження у відносинах з Учасниками.

Акціонерне товариство "Альфа-Банк", приділяє значну увагу дотриманню національних і міжнародних стандартів боротьби з шахрайством, корупцією, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансуванням тероризму.

2.19. Банк має право:

 • направляти учаснику інформацію про стан бонусного рахунку, а також довідково-інформаційні матеріали по Програмі;
 • проводити Акції, в рамках яких на бонусний рахунок учасника надходить збільшена кількість бонусів, згідно з правилами Акцій;
 • залучати до участі в акціях Партнерів.

Повідомлення про проведення Банком Акцій та їх умови публікуються у мобільному додатку Альфа-Мобайл Україна, або-/ та- на сайті Програми Лояльності/Банку, або надсилаються учаснику індивідуально за допомогою Sms /Viber/push-повідомлень/, повідомлень на адресу електронної пошти (далі — e-mail).

2.20. Всі зміни і доповнення, що вносяться Банком в Правила, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті Програми https://cashuclub.com.ua/ окрім умов щодо припинення дії Програми, які вносяться та набувають чинності в порядку, передбаченому Правилами, в т.ч. п.п. 2.22., 2.24. Правил. Користувач приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати зміни/доповнення до Правил, що розміщуються Банком на сайті Програми.

2.21. Програма вводиться в дію з 11 липня 2018 року для всіх Карт Банку, які беруть участь в Програмі і діє протягом необмеженого терміну, якщо інше не буде визначено в Правилах Програми.

2.22. Банк повідомляє Учасників про своє рішення припинити дію Програми шляхом розміщення такої інформації на сайті Програми Лояльності. Припинення дії Програми здійснюється після закінчення 30 (тридцяти) календарних днів з дня повідомлення Учасників Програми про її припинення.

2.23. Не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів до дати припинення дії Програми, Банк припиняє Нарахування Бонусів.

2.24. Припинення участі в Програмі також передбачається у наступних випадках:

 • у зв’язку з простроченою заборгованістю Учасника по будь-якому банківському продукту – з моменту її виникнення;
 • за порушення цих Правил, вчинення протиправних дій Учасником Програми, в тому числі розцінених Банком як шахрайські, тобто спрямовані виключно на зловживання Правилами Програми, які спричинили або можуть спричинити втрату ділової репутації Банку –з моменту виявлення такого порушення;

2.25. Повторне підключення до Програми відбувається за рішенням Банку та дотриманні цих Правил.

3.1. Відповідно до умов Програми — бонуси нараховуються за авторизаційні блокування в гривні та в іноземній валюті в гривневому еквіваленті на момент проведення Учасником операції (транзакції) з оплати товару чи послуги з використанням картки (згідно Додатку 1).

3.2. Учасник може ознайомлюватись з інформацією про баланс свого Бонусного рахунку в мобільному додатку «Альфа-Мобайл» у розділі «Cash'U CLUB». На екрані з Бонусним рахунком під кнопкою «Історія нарахувань та списань бонусів» відображається перелік операцій з нарахування бонусів, операції зі списання бонусів в заохочення «повернення покупки», операції з повернення товару (часткового повернення товару і т.п.), що оплачувався карткою – учасником Програми згідно з Додатком 1, операції з нарахування додаткових бонусів відповідно до правил спеціальних акцій, що проводяться з ініціативи Банку та інше.

3.3. Банк нараховує бонуси на Бонусний рахунок Учасника при здійсненні покупки на суму від 2 (двох) гривень в одному чеку. При цьому сума покупки в гривнях округлюється в меншу сторону до цілих (тобто при нарахування бонусів копійки не враховуються). При стандартному нарахуванні бонусів згідно Додатку 1 цих Правил, сума нарахованих бонусів також округлюється в меншу сторону до цілих.

3.4. У разі закінчення терміну дії Картки, перевипуску Карти або дострокового закриття Карти нараховані Бонуси зберігаються

3.5. Після нарахування бонусів на Бонусний рахунок, учасник отримує право на їх використання в порядку, встановленому цими Правилами.

3.6. За вчинення учасником операцій з використанням картки (за винятком зазначених у п. 3.7 Правил) Банк нараховує учаснику бонуси, з розрахунку, наведеному у Додатку 1.

3.7. Бонуси не нараховуються за вчинення наступних операцій:

 • зняття готівкових коштів за допомогою картки в банкоматах і / або пунктах видачі готівки (відділеннях) Банку;
 • здійснення переказу грошових коштів з банківського рахунку учасника на інший рахунок учасника та / або третьої особи;
 • оплата комунальних послуг, послуг зв'язку (послуги мобільного зв'язку, Інтернет, телебачення і т.п.);
 • погашення кредиту і здійснення інших операцій, що здійснюються на користь кредитних організацій;
 • будь-яких операцій і платежів, здійснених з використанням банкоматів Банку, Інтернет-банку «My Alfa-Bank» і / або «Альфа-Мобайл»;
 • оплата лотерейних квитків, облігацій, ставок і парі, інших операцій, що здійснюються в казино і / або тоталізаторах, в тому числі розташованих в мережі Інтернет;
 • оплата на користь страхових організацій (страховиків) та / або пайових фондів;
 • поповнення «електронних гаманців»;
 • оплата товарів (робіт, послуг), обіг яких заборонено і / або обмежено відповідно до законодавства України;
 • купівля дорожніх чеків, облігацій, дорогоцінних металів;
 • конверсійні операції, тощо
 • операції, пов'язані з оплатою рекламних, маркетингових та бізнес-послуг на користь юридичних осіб;
 • сплата комісій Банку (оплата послуг, наданих Банком) відповідно до діючих тарифів Банку,
 • оплати послуг соціальних, політичних і благодійних організацій,
 • пов’язаних з комерційною діяльністю;
 • інші операції, що визначаються Банком самостійно.

3.8. Додавання карти або торговця в перелік виключень жодним чином не вплине на Бонуси, які Учасник вже накопичив (якщо вони накопичені не в результаті шахрайства). Крім того, Учасник може накопичувати Бонуси за допомогою інших операцій і без проведення операцій, якщо таку можливість запропонує Учаснику Банк. Інформацію про умови накопичення таких Бонусів і кількості Бонусів, які можна заробити, будуть визначені Банком окремими правилами.

3.9. Бонуси нараховуються на один Рахунок за операції по всім карткам Учасника, оформленими в АТ «Альфа-Банк», що беруть участь у Програмі. Після Нарахування Бонусів на Бонусний Рахунок Учасник отримує право на їх використання в порядку, встановленому Правилами.

3.10. Банк самостійно визначає перелік MCC кодів за операції по яким нараховує Бонуси. Банк залишає за собою право не нараховувати бонуси за операції, які можуть бути класифіковані як операції, що зазначені в п. 3.7.

3.11. У разі скасування операції (повернення товару, часткового повернення товару і т.п.), за вчинення якої учаснику Програми були нараховані бонуси, такі бонуси підлягають сторнуванню. У разі якщо така операція здійснена в іноземній валюті, бонуси підлягають сторнуванню з урахуванням курсу МПС на момент повернення товару, часткового повернення товару і т.п.

3.12. У разі проведення Операцій картою, рахунок якої відкритий в іноземній валюті, сума бонусів розраховується відповідно до еквівалента суми операції в національній валюті за офіційним курсом НБУ на дату нарахування бонусів.

3.13. Банк може на свій розсуд зупинити накопичення Бонусів існуючим Користувачам програми лояльності попередивши про це Учасника одним або декількома способами, передбаченими п. 2.11. Правил.

3.14. Банк має право нараховувати учаснику бонуси на бонусний рахунок відповідно до правил спеціальних Акцій, що проводяться з ініціативи Банку.

3.15. Банк має право призупинити Нарахування Бонусів на період розгляду ситуації на предмет розсуду в діях Учасника елементів Зловживання Правилами та / або недобросовісних дій і / або порушення Правил та / або зловживання заохочення, наданими Учасникам в рамках Програми.

3.16. Банк має право здійснювати Нарахування додаткових бонусів наприклад: за строк життя клієнта з Банком, День народження, за зарахування зарплати на індивідуальний зарплатний проект, за прирощення строкових депозитів та за інші активності, які Банк визначить на власний розсуд.

3.17. Банк залишає за собою право змінювати умови/ періодичність/ події відповідно до яких будуть нараховуватись додаткові бонуси.

3.18. Учасник висловлює свою згоду з тим, що Банк має право нараховувати Учаснику Бонуси на Бонусний рахунок відповідно до правил спеціальних акцій, що проводяться з ініціативи Банку. Термін розгляду звернення Учасників становить 10 (десять) календарних днів з дати закінчення періоду дії відповідної акції.

4.1. Відповідно до умов Програми - учасник один раз на календарний місяць може обирати 2 (дві) із переліку запропонованих Банком категорій з підвищеним нарахуванням бонусів (далі-Категорії).

4.2. Категорії будуть доступні учаснику для вибору, починаючи з 1-го календарного дня місяця після 03:00 та до останнього календарного дня поточного місяця у розділі «Мої СУПЕРбонуси» в мобільному додатку «Альфа - Мобайл».

4.3. Для нового учасника Програми, що відкрив картку, яка бере участь у Програмі згідно Додатка 1 цих правил, Категорії будуть доступні для вибору з 1-го календарного дня місяця, наступного за місяцем, коли така картка в Програмі Лояльності стала активною.

4.4. Обрані клієнтом у поточному місяці категорії почнуть діяти з моменту вибору (після натиснення кнопки «Застосувати») та до останнього календарного дня поточного місяця включно. Кнопка «Застосувати» стає активною тільки після обрання одночасно 2 (двох) Категорій.

4.5. Бонуси згідно зі встановленими коефіцієнтами в обраних учасником категоріях, будуть нараховуватись з моменту обрання категорій та до кінця поточного календарного місяця на момент проведення операції (транзакції) з оплати товару чи послуги з використанням картки – учасника Програми згідно з Додатком 1. Нарахування бонусів згідно встановлених Банком Коефіцієнтів здійснюється згідно п.3.3 цих Правил, де отримані та округлені бонуси згідно стандартного нарахування помножуються на Коефіцієнт в обраній категорії.

4.6. Категорії покупок з підвищеним нарахуванням бонусів визначаються за МСС. Перелік категорій та МСС за ними наведені у Додатку 2 цих Правил.

4.7. Якщо транзакція пройшла по МСС-коду, який не включений у категорію згідно з Додатком 2 цих Правил – то буде застосовуватися стандартне нарахування бонусів відповідно до Додатку 1.

4.8. Банк не несе відповідальності за налаштування МСС-коду, оскільки останній є кодом категорії продавця та присвоюється торговій точці її банком-есквайром.

4.9. У відповідності до Програми, учасник не може протягом поточного календарного місяця змінювати вже обрані ним категорії.

4.10. Якщо учасник не обрав категорії з підвищеними коефіцієнтами з нарахування бонусів, то на момент здійснення покупки буде застосовуватися стандартне нарахування бонусів відповідно до Додатку 1.

4.11. У наступному місяці учасник зможе обрати інші категорії, із числа запропонованих Банком.

4.12. Банк залишає за собою право встановлювати, змінювати перелік категорій і розмір коефіцієнтів за ними на свій розсуд, в т.ч. в поточному місяці до моменту вибору категорій.

4.13. Підвищене нарахування бонусів у категоріях «Мої СУПЕрбонуси» по Програмі Лояльності вводиться в дію з 10 жовтня 2018 року.

4.14. Історія вибору категорій у розділі «Мої СУПЕРбонуси» почне відображатись в мобільному додатку «Альфа - Мобайл» з наступного місяця після того, як учасник вперше обрав категорії. Історія відображає обрані учасником категорії за останні 3 (три) календарні місяці та сумарну кількість бонусів нарахованих в кожній з категорій за місяць в якому вона діяла.

5.1. Загальні правила списання бонусів:

5.1.1. Обираючи Заохочення для обміну, учасник надає доручення Банку на виплату йому в обмін на нараховані бонуси відповідної суми грошових коштів (з оподаткуванням згідно Законодавства України) та здійснення перерахування цих коштів на картковий рахунок Учасника або на придбання для Учасника вибраного ним Заохочення.

5.1.2. З Бонусного рахунку Учасника Програми списуються бонуси в кількості необхідній для покриття вартості Заохочення, а Учасник в свою чергу отримує Заохочення.

5.1.3. Отримання Заохочення можливо у мобільному додатку «Альфа-Мобайл Україна».

5.1.4. Учасник отримує Заохочення на картку Банку, якою була здійснена покупка.

5.1.5. Банк є податковим агентом щодо нарахування, утримання та перерахування до бюджету ПДФО та військового збору із суми (вартості) Заохочення. При отриманні додаткового прибутку (у вигляді Заохочення), Учасник може втратити пільги.

5.2. Обмін бонусів у категорії «Повернення покупки»

5.2.1. Учасник Програми Лояльності може витратити накопичені бонуси на Заохочення «Повернення покупки» у мобільному додатку «Альфа-Мобайл Україна». Вартість Заохочення погашається бонусами у вигляді «Повернення покупки», виходячи із розрахунків, наведених у Додатку 1, де Банк є податковим агентом щодо нарахування, утримання та перерахування до бюджету ПДФО та військового збору із суми нарахованого (виплаченого, наданого) учаснику Заохочення (вартість оподаткування також погашається за рахунок бонусів).

5.2.2. Учасник може повернути повну вартість покупки /покупок на свій картковий рахунок, з якого здійснювалась дана покупка/покупки (транзакція/транзакції). При цьому якщо така покупка/покупки здійснені у торговій точці, за якою закріплений МСС-код, що не бере участь у Програмі згідно Додатку 1, то такі операції(транзакції) не підпадають під «повернення покупки» та не відображаються для повернення в Альфа-Мобайл.

5.2.3. Учасник може повернути кошти за покупку, здійснену за останні 30 календарних днів з поточної дати логіну в Альфа-мобайл.

5.2.4. Учасник Програми може повернути кошти за покупки у відповідності до встановлених лімітів у Додатку 1. Всі дані щодо лімітів можуть бути змінені Банком на власний розсуд.

5.2.5. Бонуси можуть бути використані Учасником на погашення покупок (транзакцій), за якими з дати Фінансового списання пройшло від одного до трьох робочих днів.

5.2.6. У випадку якщо картка Учасника заблокована, або перевипущена, учаснику Програми не будуть доступні операції щодо повернення покупок по такій картці.

5.2.7. Якщо картка відкрита в національній валюті, тоді транзакції здійснені цією карткою підлягають під опцію «Повернення коштів за покупки», в т.ч. за здійсненні транзакції за кордоном.

5.2.8. У випадку, якщо у Учасника картковий рахунок відкритий в іноземній валюті, то транзакції здійснені цією карткою не підлягають під опцію «Повернення покупки».

5.2.9. Опція «повернення покупки» доступна у разі наявності необхідної кількості бонусів на бонусному рахунку в Альфа-Мобайл Україна з урахуванням податків (ПДФО та військового збору).

5.2.10. Якщо баланс бонусного рахунку дозволяє повернути декілька покупок за останні 30 днів – такі операції з обміну бонусів мають здійснюватися по-чергово.

5.2.11. В момент, коли Учасник натискає кнопку в розділі Програми Лояльності в Альфа-Мобайл Україна «Повернути кошти за покупку» — він тим самим підтверджує ознайомлення з цими Правилами.

5.2.12. Кількість операцій можливих до «повернення покупки» передбачено Додатком 1.

5.2.13. Зарахування коштів по «поверненню покупки» відбувається в режимі реального часу. Але Банк залишає за собою право здійснити таку операцію протягом 3-х банківських днів.

6.1. Банк залишає за собою право по Учасникам Програми Лояльності:

 • без реєстрації в Альфа-Мобайл – анулювати бонуси через 1 (один) календарний рік з дати підключення до Програми Лояльності;
 • по учасникам, з реєстрацією в Альфа-Мобайл – анулювати бонуси через 1 (один) календарний рік з моменту останньої операції у мобільному додатку.

6.2. Крім вищезазначеного, Банк залишає за собою право анулювати бонуси в рамках Програми у наступних випадках:

 • у зв'язку з помилковим нарахуванням бонусів, тобто при відсутності підстав для їх нарахування, в тому числі в результаті технічного збою, збою роботи програмного забезпечення - анулюється 100% (Сто відсотків) помилково нарахованих бонусів на бонусному рахунку;
 • у зв'язку з відміною операції/транзакції (повернення товару/ послуги)- анулюється 100% (Сто відсотків) Бонусів, нарахованих за операцію/транзакцію на бонусному рахунку Учасника;
 • у зв’язку із виникненням в Учасника простроченої заборгованості по будь-якому банківському продукту;
 • у зв'язку з припиненням дії Програми - анулюється 100% (Сто відсотків) Бонусів, накопичених на бонусному рахунку Учасника;
 • у зв'язку з вчиненням учасником Програми протиправних дій, в тому числі розцінених Банком як шахрайські, тобто спрямовані виключно на зловживання Правилами Програми, в такому разі - анулюється 100% (Сто відсотків) Бонусів, накопичених на бонусному рахунку.

7.1. У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов'язаних з нарахуванням і / або списанням бонусів, наданими Заохоченнями, а також у зв'язку з іншими питаннями, що виникають в процесі здійснення прав і несення зобов'язань, визначених цими Правилами, Учасник Програми звертається в Контакт центр Банку.

7.2. Банк розглядає спірні питання по транзакціям Учасника щодо нарахування/списання бонусів строком не більше 3 (трьох) місяців з дати звернення учасника в Банк.

7.3. Учасник Програми, погоджуючись з цими Правилами, висловлює свою згоду на отримання повідомлень інформаційного та / або рекламного характеру по Програмі Лояльності будь-яким каналом зв’язку.

7.4. Банк не відшкодовує і не компенсує збитки, будь-які інші витрати, які можуть виникнути у Учасників в зв'язку з участю в Програмі.

7.5. Банк не несе відповідальності за помилки / збої при передачі даних через Інтернет з причин, незалежних від Банку.

7.6. У випадках, встановлених Податковим кодексом України, при отриманні будь-яких доходів від участі Банк несе персональну відповідальність за виконання податкових зобов'язань, сплату всіх застосованих податків та інших існуючих обов'язкових платежів, зборів і мит.

Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Організаційно-правова форма: АТ «АЛЬФА-БАНК»

МФО 300346, ЕГРПОУ 23494714,

Ліцензія НБУ №61 від 05.10.2011

Офіційний сайт — http://www.alfabank.ua/

Сайт Програми лояльності — http://cashuclub.com.ua/

Адреса місцезнаходження: м. Київ, 01001, вул. Десятинна 4/6
Номери телефонів довідкової служби Банку (номери телефонів доступу до Контакт центру):

 • для дзвінків по всій території України: 0 800 50 20 50,
 • для дзвінків з-за кордону +38 (0462) 616 111.
Відображення Програми В мобільному додатку «Альфа - Мобайл»
Прийняття участі Автоматично
Термін дії Безстроковий
Вартість участі Безкоштовно
Перелік карток (пакети послуг), що приймають участь* Всі карткові продукти, за виключенням карток «А-КЛУБ», ко-бренд карт, кредитної карти «Максимум» та картки «Альфа Travel»
Перелік карток (пакетів послуг) «А-КЛУБ», що не приймають участь*** Club, Elite, Family, Elite plus, Elite zero, Elite zero+, Gold - не іменна, Пенсійна картка, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite, Mastercard Gold, Mastercard Platinum, Mastercard World BlackEdition, Mastercard World Elite, Gold, Platinum
Перелік ко-бренд карток (пакет послуг), що не приймають участь Альфа Connect, Dream Town, Ельдорадо, Альфа Sky Pass World, Альфа Sky Pass Platinum, ЕКО- Максимум, Фокс Клуб, Carbon, World of Tanks, World of Warships, World of Tanks Blits
Стандартне нарахування бонусів за розрахунки карткою 2 гривні = 1 бонус
Каталог винагород у Програмі Повернення коштів за покупку
Обмеження в нарахуванні суми бонусів відсутні
Обмеження в списанні бонусів (повернення покупки/місяць) Не більше 1 млн. бонусів = 10 тис.грн.**
Мінімальна вартість покупки, можливої до повернення* 50 грн
Списання бонусів 1 бонус = 1 копійка**
Сума бонусів для повернення мінімальної вартості покупки в 50 грн близько 6 211 бонусів
Бонуси не нараховуються у зв’язку з простроченою заборгованістю Учасника по будь-якому банківському продукту
Анулювання бонусів Згідно Правил
Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі Лояльності 4829, 5933, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7299, 7321, 7841, 7993, 7994, 7995, 8398, 8641, 8651, 8661, 8675, 8699, 8734, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405, 9751, 9752, 9754, 5816, 4784, 4816, 4899, 4900, 5599, 5960, 5962, 5965, 6300, 7311, 7361, 7372, 7375, 7393, 7394, 7399, 8111, 8220, 8241, 8244, 8249, 8911, 8931, 8999, 5561, 5511, 5592, 5521, 5551, 5571, 5598, 3412, 3351, 3364, 3387, 3420, 3423, 3389, 3366, 3390, 3405, 3381, 3409, 3357, 3393, 3359, 3370, 3395, 3355, 3374, 3441, 7512, 7513, 7519, 7338, 7342, 7333, 7523, 7379, 7349, 7392, 7339, 4814, 4821, 1520, 1711, 1740, 1799, 1761, 1771, 1731, 763, 1750, 7277, 7273, 7276, 7278, 5111, 5192, 5046, 5045, 5198, 5122, 5137, 2791, 5172, 5074, 5072, 5021, 5044, 5013, 5085, 2741, 2842, 5139, 5047, 5039, 5099, 5199, 5169, 5051, 5131, 5065, 6513, 7033, 5811, 7032, 7012, 5967, 5969, 5966, 5964, 5968, 8351, 8299, 8211, 7941, 7929, 5994, 5735, 5978, 5921, 5963, 5734, 5993, 5815, 5818, 5817, 7623, 7692, 7622, 7699, 7631, 5300, 5271,4214, 4582, 4011, 4468, 4225, 4215, 4119
* Приймають участь як Основні, так і Додаткові картки.
** З урахуванням податків.
*** не беруть участь в Програмі клієнти А-КЛУБ та клієнти, що належать до членів сімей А-КЛУБ

Duty Free - товари та послуги в спеціалізованих магазинах Duty Free. Код MCC 5309.

Авіаквитки - квитки на авіаперельоти. Коди MCC: 3002, 3003, 3004, 3014, 3019, 3021, 3023, 3024, 3027, 3030, 3031, 3036, 3038, 3040, 3041, 3044, 3045, 3046, 3049, 3053, 3054, 3055, 3059, 3060, 3061, 3062, 3065, 3067, 3068, 3069, 3071, 3072, 3073, 3078, 3081, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3090, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3101, 3104, 3105, 3106, 3107, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3128, 3129, 3130, 3131, 3133, 3134, 3135, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3145, 3146, 3147, 3148, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3257, 3258, 3259, 3262, 3263, 3264, 3265, 3267, 3268, 3270, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3296, 3298, 3301, 3000, 3001, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3015, 3016, 3017, 3018, 3020, 3022, 3025, 3026, 3028, 3029, 3032, 3033, 3034, 3035, 3037, 3039, 3042, 3043, 3047, 3048, 3050, 3051, 3052, 3056, 3057, 3058, 3063, 3064, 3066, 3075, 3076, 3077, 3079, 3082, 3088, 3089, 3099, 3100, 3102, 3103, 3127, 3132, 3136, 3144, 3174, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3196, 3206, 3217, 3236, 3245, 3246, 3247, 3248, 3256, 3260, 3261, 3266, 3295, 3297, 3299, 4511, 4722.

Автозапчастини - автозапчастини, придбані на заправних станціях або в спеціалізованих магазинах. Коди MCC: 5532, 5533.

АЗС - нафтопродукти, газ та інші супутні товари, придбані на заправних станціях або в спеціалізованих магазинах. Коди MCC: 5541,5542, 5983.

Аптеки - товари та послуги в аптеках. Код MCC 5912.

Велосипеди - товари та послуги, придбані в спеціалізованих магазинах. Код MCC 5940.

Взуття - товари та послуги, придбані в спеціалізованих магазинах взуття. Код MCC 5661.

Готелі - оренда номерів та придбання товарів та послуг у готелях. Коди MCC: 3507, 3511, 3514, 3517, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3529, 3531, 3532, 3534, 3537, 3538, 3539, 3540, 3545, 3546, 3547, 3549, 3550, 3551, 3554, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3578, 3580, 3582, 3587, 3588, 3589, 3593, 3594, 3595, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3613, 3614, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3624, 3626, 3627, 3630, 3631, 3632, 3633, 3636, 3639, 3645, 3646, 3647, 3648, 3656, 3658, 3660, 3663, 3664, 3666, 3669, 3670, 3671, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3685, 3686, 3688, 3689, 3691, 3694, 3696, 3697, 3699, 3701, 3702, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3711, 3712, 3713, 3714, 3717, 3718, 3719, 3720, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3738, 3739, 3742, 3743, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3751, 3752, 3753, 3755, 3756, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3766, 3767, 3768, 3772, 3774, 3775, 3776, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3794, 3796, 3797, 3798, 3799, 3816, 3828, 3830, 3831, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3508, 3509, 3510, 3512, 3513, 3515, 3516, 3518, 3519, 3520, 3528, 3530, 3533, 3535, 3536, 3541, 3542, 3543, 3544, 3548, 3552, 3553, 3555, 3562, 3569, 3577, 3579, 3581, 3583, 3584, 3585, 3586, 3590, 3591, 3592, 3596, 3612, 3615, 3623, 3625, 3628, 3629, 3634, 3635, 3637, 3638, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3657, 3659, 3661, 3662, 3665, 3667, 3668, 3672, 3678, 3684, 3687, 3690, 3692, 3693, 3695, 3698, 3700, 3703, 3709, 3710, 3715, 3716, 3721, 3722, 3723, 3730, 3737, 3740, 3741, 3744, 3750, 3754, 3757, 3765, 3769, 3770, 3771, 3773, 3777, 3778, 3779, 3790, 3793, 3795, 7011.

Дитячий одяг - товари та послуги в спеціалізованих магазинах дитячого одягу. Код MCC 5641.

Дитячі іграшки - товари та послуги в магазинах дитячих товарів. Код MCC 5945.

Домашні улюбленці - товари та послуги в зоомагазинах та ветеринарних аптеках. Коди MCC: 0742, 5995.

Кафе - товари та послуги в ресторанах, кафе, барах тощо. Коди MCC: 5812, 5814.

Квитки на автобус - квитки на пасажирські перевезення автобусами. Код MCC 4131.

Квитки на концерти та в театр - квитки в театр, на концерти, вистави тощо. Код MCC 7922.

Квитки на потяг - квитки на потяг, придбані в "Укрзалізниці". Коди MCC: 4111, 4112.

Кіно - послуги та товари кінотеатрів, оренда та купівля товарів у спеціалізованих магазинах. Код MCC 7832.

Книжкові магазини - товари та послуги у книжкових магазинах та газетних кіосках. Код MCC 5942.

Косметика - товари та послуги, придбані в спеціалізованих магазинах косметики. Код MCC 5977.

Круїзні лінії - придбання путівок для подорожей на круїзних лініях. Код MCC 4411.

Меблі - товари та послуги, придбані в спеціалізованих магазинах меблів. Код MCC 5712.

Музичні інструменти - оренда та купівля товарів у спеціалізованих магазинах. Код MCC 5733.

Одяг - товари та послуги, придбані в спеціалізованих магазинах одягу. Коди MCC: 5611, 5621, 5651, 5691, 5699.

Прикраси - товари та послуги, придбані в ювелірних магазинах. Коди MCC: 5631, 5944.

Продукти - товари, придбані в супермаркетах та магазинах продуктів. Коди MCC: 5411, 5499.

Ремонт - товари та послуги, придбані в спеціалізованих магазинах товарів для ремонту да дому. Коди MCC: 5211, 5231, 5713.

Розваги - товари та послуги зі сфери розваг. Коди MCC: 7991, 5813, 7932, 7933, 7992, 7996, 7997, 7998.

Сад - товари та послуги дизайну в спеціалізованих магазинах. Коди MCC: 0780, 5261.

Салони краси - товари та одяг, придбані в салонах краси. Коди MCC: 7230, 7298.

Солодощі - товари, придбані в пекарнях, кондитерських тощо. Коди MCC: 5441, 5462.

Спорт - товари та одяг, придбані в спеціалізованих магазинах спортивних товарів. Коди MCC: 5655, 5941.

СТО - різні види сервісів та послуг, придбані на станціях технічного обслуговування. Коди MCC: 7531, 7534, 7535, 7538, 7542.

Таксі - послуги таксі. Код MCC 4121.

Техніка - придбання різноманітної техніки (смартфони, побутова техніка, електроніка тощо). Коди MCC: 4812, 5719, 5722, 5732, 5946.

Турбота про здоров’я - товари та послуги, придбані в приватних клініках та лабораторіях. Коди MCC: 8021, 8062, 8071, 8099.

Фото - товари та послуги у фотостудіях. Коди MCC: 7221, 7395.

Хімчистка - послуги хімчистки. Коди MCC: 7210, 7211, 7216, 7217, 7251.

Хобі - товари та послуги, придбані в спеціалізованих магазинах (риболовля, шиття, полювання, художня майстерність тощо). Коди MCC: 5949, 5970, 5999.

Хутро - товари та послуги, придбані в спеціалізованих магазинах хутряних виробів. Код MCC 5681.

Шкіряні вироби - товари та послуги придбані, в спеціалізованих магазинах шкіряних виробів, сумок та аксесуарів. Код MCC 5948.